Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała projekt pn. „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO  Miast Partnerskich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

W trakcie jego trwania będzie miał miejsce szereg działań, w tym:

–        remont i wyposażenie Czytelni Czasopism.

–        remont i wyposażenie Mediateki,

–        zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego.

–        działania kulturalne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

–        organizacja wycieczki dla laureatów konkursów,

–        wydanie publikacji o charakterze regionalnym.

Całkowite wydatki kwalifikowane – 443.539,03 PLN

Dofinansowanie z Programu  – 377.008,17 PLN

Wkład Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 66.530,86  PLN 

Centrum Działań Wspólnych

Nasze działania można śledzić na Facebooku >>> link

Spotkanie partnerów projektu odbyło się 15 grudnia 2017r. w naszej bibliotece.