Centrum Działań Współnych

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna realizuje program pn. „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt zakończył się 31.12.2021r.

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury.

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Projekt BLISKO służy m.in: rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności; wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju; włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zadaniem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Rządowy Program Ochrony Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Biblioteka przystąpiła do projektu „„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mała książka - wielki człowiek

Kolejna edycja projektu "Mała książka - wielki człowiek” dla dzieci w wieku przedszkolnym.