MiGBP w Nysie - czytaj z nami

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 1947 roku. Zarząd Miejski powołał Bibliotekę Miejską w oparciu o Dekret o Bibliotekach i Opiece nad Zbiorami Bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946r. Mieściła się ona wówczas na ulicy Piastowskiej w budynku Starostwa Powiatowego. W 1955 roku przeniesiono bibliotekę na ulicę Sukienniczą i od tej pory mieści się ona właśnie na tej ulicy, w zabytkowym Domu Wagi Miejskiej.

Od 30 września 1967 roku Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Nysie patronuje Władysław Broniewski – polski poeta i tłumacz literacki, autor liryki rewolucyjnej, patriotycznej, żołnierskiej i autobiograficznej; żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

W 1975 roku, po podziale administracyjnym kraju, Miejska Biblioteka Publiczna została przekształcona w Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, a terenem jej działania zostały miasto i gmina Nysa. Nowa struktura przyniosła zasadnicze zmiany, bowiem do sieci bibliotecznej przyłączono placówki wiejskie. Obecnie w strukturach biblioteki istnieją dwie filie miejskie – filia nr 3 oraz filia nr 4 oraz osiem filii wiejskich znajdujących się w miejscowościach: Biała Nyska, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Koperniki, Kubice, Lipowa, Wierzbięcice i Złotogłowice.  

Szeroki zasięg

MiGBP w Nysie swoim zasięgiem obejmuje miasta i gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysę, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce i pełni nadzór merytoryczny nad 37 bibliotekami w powiecie.

Na mocy porozumień Gminy Nysa i Starostwa Powiatowego w Nysie od 2002 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie pełni funkcję biblioteki powiatowej.

W latach 2014 – 2022 roku biblioteka brała udział we wspólnym – z biblioteką w Jeseniku – projekcie zwanym „Centrum Działań Wspólnych – sieć kooperacyjna samorządów i NGO  Miast Partnerskich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt ten miał na celu stworzenie sieci kooperacyjnej oraz przestrzeni do realizacji transgranicznych działań w zakresie życia społeczno-kulturalnego w miastach partnerskich – Nysie oraz w Jeseniku, a założeniem projektu było stworzenie trwałej struktury współpracy transgranicznej i jednego, wspólnego zaplecza do realizacji wspólnych działań i budowania nowych inicjatyw.

Misja nyskiej Biblioteki

Misją Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie jest zachowanie dziedzictwa narodowego, poprzez organizowanie i zapewnianie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, a także zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Nysa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Nysa.