Subskrybujfacebook

Regulaminy

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w NYSIE

 

 

 

 1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych

 

w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 r.

 

 1. Czytelnia internetowa jest dostępna tylko dla czytelników biblioteki. Korzystanie z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług reprograficznych, które reguluje „Cennik usług reprograficznych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie”.

 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe

 

z przyczyn leżących poza Biblioteką.

 

 1. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, rejestruje swoją obecność kartą biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza oraz zostaje wpisana do zeszytu odwiedzin.

 2. Indywidualna sesja może trwać 30 minut. W razie konieczności dyżurujący bibliotekarz reguluje przepływ użytkowników przed komputerem. Jeśli istnieje zapotrzebowanie możliwe jest wydłużenie bądź skrócenie czasu korzystania z komputera przez jednego użytkownika.

 3. W Czytelni należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

 4. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych oraz rozmawiać przez telefony komórkowe.

 5. Użytkownikowi zabrania się :

 

 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

 • instalowania bądź uruchomiania na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika,

 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

 • łamania zabezpieczeń systemu,

 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

 

 1. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.

 2. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego

 

w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

 

 1. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu

 

i systemu w momencie ich zauważenia.

 

 1. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane lub niezgodne z obowiązującym prawem.

 2. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz,

 

a Użytkownik może się odwołać do dyrektora biblioteki.

 

 1. Czytelnik na własną odpowiedzialność korzysta z serwisów do których musi się zalogować (np. bank, urząd itp.). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty (np. pozostawienie hasła czy konta bez wylogowania, włamania na konto itp.)

 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży

 

w kompetencji Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.

 

 

 

 

 

Nysa, dnia 01.10.2013 r.

 

Partnerzy

Urząd MiastaPowiat NysaPWSZ w NysieNyski Ośrodek RekreacjiBiblioteka w Sumperku